Till innehåll på sidan

Fritids

Fritidshem

Karlbergs skolas fritidshem

Förskoleklass Regnbågen 08-508 44 792
Förskoleklass Lillebo och 1B 08-508 44 794
Karlberg åk 2 och 1A 08-508 44 784
Birka åk 3 08-508 44 797

 

Skolbarnomsorgen (fritids) är lokal- och verksamhetsintegrerad med skolan. Med detta menas att fritids använder samma lokaler samt att undervisning och fritidsverksamhet fungerar som en helhet. Fritids integreras redan innan skoldagen har startat. Fritidspersonalen följer elevernas hela dag och fungerar som ett stöd i klasserna, något som skapar trygghet och arbetsro samt stärker undervisningens kvalitet.
 

Fritidshemmets uppdrag

Att komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan

Vi erbjuder eleverna fritidsaktiviteter som på skilda sätt knyter an till och förstärker arbetet mot läroplanens mål. Vi stödjer eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidsgruppen liksom i samhället i stort. 

Att stimulera elevernas utveckling och lärande

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag kräver en pedagogisk ide i arbetet och en strukturerad planering som grund för vilka aktiviteter som genomförs. Elevens utveckling ska ses som en helhet där pedagogik och omsorg integreras.

Att erbjuda en meningsfull fritid

Fritidshemmet ska genom sin verksamhet appellera till många barns skiftande uppfattningar om vad som känns meningsfullt för stunden och vad som kan vara meningsfullt på sikt. Att leka är centralt för barns liv, lärande och utveckling. Elever behöver miljöer som inspirerar till olika aktiviteter. 

Att främja delaktighet och inflytande

Arbetet med elevernas inflytande ska ske medvetet och med respekt för deras uttryckta vilja. Personalen bör aktivt arbeta för elevers rätt till inflytande men också för att de ska förstå sambanden mellan inflytande, delaktighet och ansvar över fattade beslut. Eleverna ska vara delaktiga i olika former av utvärdering av verksamheten. Det är viktigt att motverka traditionella könsmönster som en del av värdegrundsarbetet.

Dela: