Information till vårdnadshavare efter tillsyn av Karlbergs skola

Till vårdnadshavare
Skolinspektionen har granskat ditt barns skola den 23 augusti 2013. Vi har tittat på och bedömt Karlbergs skolas verksamhet för att se om den uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan. Tillsynen har genomförts som en så kallad bastillsyn vilken huvudsakligen omfattar en längre intervju med rektorn samt dokumentstudier. Tillsynen visar att Karlbergs skola bedriver en verksamhet som uppfyller skollagens krav och bestämmelser inom de områden som Skolinspektionen granskar. Av Skolverkets statistik framgår att eleverna når högre kunskapsresultat än genomsnittet i riket. Av tillsynen framgår inte annat än att skolan bedriver en välfungerande verksamhet och ett målmedvetet utvecklingsarbete. Ta gärna kontakt med rektor och lärare för att diskutera granskningen och resultatet. Vill du läsa hela tillsynsrapporten hittar du den på www.skolinspektionen.se.

De bedömningsområden som Skolinspektionen granskar följande:

- Elevernas utveckling mot målen: Här granskar vi hur rektor och lärare arbetar med elevers lärande samt för att skapa en trygg miljö på skolan.

- Ledning och utveckling av utbildningen: Här granskar vi hur rektor leder skolan och hur rektor och lärare arbetar för att utveckla kvaliteten i skolans verksamhet.

- Enskild elevs rätt – Tillgång till utbildning: Här granskar vi att alla elever får den undervisning och det stöd de har rätt till.

Skolans resultat, såväl när det gäller elevernas kunskaper som värdegrundsarbetet, utgör viktiga underlag i bedömningen av ovanstående områden. Skolinspektionens uppdrag syftar till att bidra till alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Läs mer om oss på www.skolinspektionen.se.

Med vänlig hälsning

Anna Möller, Utredare