Ansökan om ledighet

Det är skolans åsikt att hemmen noga bör överväga varje ansökan om ledighet, då varje elev har rätt till undervisning. Ledighet ges om synnerliga skäl finns.

Ledighet i årskurs 3 beviljas ej på grund av de nationella proven.

Sammanlagd ledighet under ett läsår får beviljas högst 5 skoldagar av klasslärare. Ledighet därutöver beslutas av rektor.

Efter påskrift av båda vårdnadshavare lämnas blanketten till klassföreståndaren.

Dela: